A3 Principper

Formål
Dette trin udarbejder (it-)principper, herunder arkitektur-principper, med rationale for disse, og der analyseres hvilke konsekvenser disse har. Dette tjener til at udstikke overordnede retningslinjer for det videre EA design arbejde såvel som for projekternes opgaveløsning.

Input
Eksisterende it-strategidokumenter.
Eksisterende principper.
Visioner, mål og strategier kan ligelede muligvis give inspiration. Specielt hvis der er defineret målbilleder for (enterprise) arkitekturen, vil der være meget inspiration tilat udarbejde principper.

Output
Output kan omfatte (it)-principper, inddelt i emner – for eksempel så kan kan mappes til OIO reolens grundstruktur: strategi, forrretning, information/data, applikationer, teknologi, styring og generel tilgang til arkitektur. Gerne med en prioritering. Der bør angives rationale og implikationer (konsekvenser) for de enkelte principper.

Metode
Principper skal forankres så højt oppe i organisationen som muligt. De udformes af relevante arkitektroller (afhængigt af den faglige materie) i samarbejde med nøglemedarbejdere fra forretningen og fra it.
Et it-princip fastslår noget fundamentalt om organisationens brug af it – for eksempel: “vi udvikler alt selv” (i modsætning til “vi køber kun standard software”). Trinet udarbejder it principper, anfører rationalerne for disse, og analyserer hvilke konsekvenser disse har.

En effektiv metode til at nå frem til it-principper der efterleves er:

  • De enkelte aktører kommer med bud på hvilke it principper, de mener der er/bør være. De bør være fokuserede på at foreslå principper, som de mener både i teori og i praksis kan/skal efterleves.
  • Forslagene konsolideres ved, at de grupperes efter emne (som foreslået i ”output” ovenfor), hvorefter dubletter sammenskrives.
  • Gennem workshop at nå igennem med en udvælgelse af eksempelvis ”top-10” principperne – for eksempel gennem afstemning af prioriteter.

Med hensyn til projekters anvendelse af principperne er det vigtig at afklare governancerammen. Skal de være obligatoriske at overholde eller skal det blot være obligatoriske at forholde sig til dem? Det sidste er typisk at foretrække for at sikre en vis pragmatiske, men der kan være principper, som skal gennemtvinges med hård hånd for at opnås de ønskede gevinster. En “følg eller forklar” model kan ofte finde god anvendelse i forhold til principper.

Gode råd
Det er vigtigt at holde antallet af principper nede – 7-12 eller deromkring er typisk rigeligt på overordnet niveau. Indenfor domæner kan de så præciceres og uddybes, så der i praksis laves et principhierarki.

Det er også vigtigt at gøre formuleringen så præcis som mulig, således at reelle beslutninger kan træffes med støtte i principperne. Et udsagn som: ”vores applikationer skal være brugervenlige” er ikke meget værd som princip, da ingen vil argumentere for det modsatte. Et princip som: ”tværorganisatoriske data skal altid udveksles via XML, og via OIOXML hvis en relevant standard findes” stiller derimod et klart krav til design af applikationer.

Det er vigtigt at topledelsen er involverede, og støtter principperne. Derfor skal de overordnede principper også formuleres i et sprog, der ikke er teknisk, men som alligevel sætter retningslinier, som de tekniske arkitekter kan arbejde videre fra.

NB. Husk at tage udgangspunkt i Hvidbogen om it-arkitektur, der i 2003 fastlagde fem hovedprincipper (Interoperabilitet, Sikkerhed, Åbenhed, Fleksibilitet, Skalerbarhed) samt en række eksempler på it-principper. Se også arkitekturguidens sektion om principper, der indeholder 10 overordnede arkitekturprincipper samt en 15 “skarpe” best practise anbefalinger, som er udarbejdet som led i den tværofffentlige digitaliseringsstrategi i 2009.

i de tværoffentlige arkitekturkrav, der indeholder 10 overordnede it-arkitekturprincipper og en række best practice anbefalinger. Disse kan danne et udgangspunkt for overvejelse og for konkretisering.

En måde at understøtte governance på er ved at lave tjeklister, der bygger på principperne. OIO EA tjeklisten er for eksempel opbygget, så den bl.a. tager højde for de nævnte fællesoffentlige arkitekturprincipper.

Leave a Comment