Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering

Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering

Download regler (pdf)

Download læsevejledning og FAQ (pdf)

Styregruppen for data og arkitektur. Februar 2017

Ledelsesresumé

Dette ledelsesresumé giver et overblik over vision og gevinster ved fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodeller, som er en samling af regler, der sætter rammerne for begrebs- og datamodellering i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Reglerne bidrager til udmøntning af princip 6 i udkast til Hvidbog om arkitektur for digitalisering: Gode data deles og genbruges.

Hvorfor have fællesoffentlige modelregler?

De fællesoffentlige modelregler bidrager til bedre data og øget deling og genbrug af data på tværs af den offentlige sektor. Modelreglerne har tre helt overordnede formål:

 1. at sikre at forretningsviden lægges til grund for datamodellering og udvikling
 2. at sikre sammenhængende data på tværs af den offentlige administration
 3. at sikre genbrug med det formål at minimere det samlede ressource- og tidsforbrug på udvikling og vedligeholdelse af it-løsninger.

Disse tre formål skal tænkes ind i hele modelleringsprocessen. Særligt i de allerførste trin er det afgørende at holde sig dem for øje. Det er nemlig i forretningsforståelsen og organiseringen af datamodellering, at de væsentligste ændringer skal opnås, for at visionen bliver til virkelighed.
De fælles modelregler skal anvendes af digitaliseringsstrategiens initiativer og anbefales anvendt i den offentlige sektor i øvrigt.

Hvad er problemet som modelreglerne er med til at afhjælpe?

Fraværet af fælles retningslinjer for udformning, deling og genbrug af begrebs- og datamodeller er lig med fraværet af et essentielt middel til at nå den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis mål om en fælles dataarkitektur, hvor gode data deles og genbruges..

Det, at der ikke eksisterer fælles retningslinjer, kan have flere negative konsekvenser:

 • Modeller udstilles, udveksles og genbruges sjældent
 • Modeller er uensartede og svære at sammenstille
 • Modeller forankres ikke i forretningen
 • Der er ikke sammenhæng fra lovgivning til it-system

Hvad er gevinsterne ved modelreglerne?

Gevinsterne ved at anvende modelreglerne er:

 • God international praksis for modellering: Modelreglerne er en samling af anerkendte og internationalt forankrede metoder til god begrebs- og datamodellering. Ved at følge modelreglerne bliver det nemmere at modellere godt.
 • Begreber og data kan nemmere genbruges: Når modelreglerne bruges, er begreber og data beskrevet mere ensartet på tværs af myndigheder, så det bliver nemmere at genbruge andre myndigheders beskrivelser af begreber og data.
 • Sammenhæng fra lovgivning til it-system: Modelreglerne understøtter, at man stringent og effektivt kan komme fra lovgivningens begreber til it-systemets snitflader, hvilket øger kvalitet og effektivitet i den offentlige digitalisering.
 • Fælles sprog, kompetenceudvikling og værktøjer: Ved at have fælles modelregler får modellører et fælles sprog, der fremmer samarbejde, og tiltag til kompetenceudvikling og fælles værktøjer til modellering muliggøres.
 • Bedre forberedt på nye muligheder med data: Mulighederne med anvendelse af data er i hastig udvikling, og det er vanskeligt at forudse, hvordan offentlige data kan anvendes i fremtiden. Ved at bruge modelreglerne holdes døren åben til fremtiden.

Hvilke erfaringer og metoder bygger modelreglerne på?

Som det metodiske fundament anvendes internationale metoder og standarder for modellering og dataformidling. De fællesoffentlige modelregler kan betragtes som en videreførelse og udbygning af grunddataprogrammets modelregler, som ligeledes bygger på nationale og internationale erfaringer.

Hvad er grundideen i modelreglerne?

Grundideen er at rammesætte en sammenhæng fra lovgivning til it-systemer. Det skal med andre ord være muligt at spore et begreb fra dets definition i lovgivningen, over modelleringen til dets konkrete anvendelse i et datasæt eller et it-system, som illustreret i figuren herunder.

 

Hvilke regler skal overholdes i forhold til et givet behov?

Målsætningen om sammenhæng fra lovgivning til it-systemer er ambitiøs, så det skal også være muligt at komme godt i gang uden nødvendigvis at opfylde samtlige modelregler og få de fulde gevinster.

Reglerne er organiseret i tre successive niveauer, som illustreret i figuren herunder.

Første niveau (formidling) udgøres af et mindre antal regler, næste niveau (genbrug) tillægger yderligere regler, mens det sidste niveau (sammenhæng) omfatter alle reglerne. Valg af niveau – og dermed delmængden af regler – kan på den måde tilpasses dels organisationens modelleringsfaglige modenhed, dels det konkrete formål med de data, som skal modelleres.

Hvad handler modelreglerne om?

Der er udarbejdet modelregler inden for en række temaer, som skal sikre:

 • At der udarbejdes begrebs- og datamodeller
 • At der er sammenhæng mellem modeller på forskellige abstraktionsniveauer
 • At der anvendes samme modelleringssprog
 • At der er klarhed om modellers ejerskab, versionering og godkendelsesstatus
 • At modeller er tilgængelige for anvendere
 • At begreber og data er navngivet entydigt og meningsfyldt
 • At begreber og data er defineret fyldestgørende

Disse modelregler udgør et bidrag til en fællesoffentlig dataarkitektur og et fælles sprog for modellering. De udgør et redskab for offentlige organisationers ledelse, så de kan være med til at skabe en fælles kultur for god begrebs- og datamodellering, der understøtter målsætningen om gode data og effektiv datadeling.

Der er ingen tvivl om at denne ambitiøse målsætning vil kræve ressourcer, og at gevinsterne i høj grad høstes på den lange bane, men at tilslutte sig denne dagsorden skal ses som en strategisk og værdifuld investering i gode offentlige data.