A1 Vision, Mål og Strategier

Formål
Denne aktivitet konsoliderer organisationens forretningsmæssige side – vision, mål, og strategier. Formålet er at sikre at efterfølgende EA aktiviteter og projekter er forankrede hos forretningen og i overensstemmelse med forretningens behov.

Input

 • Eksisterende dokumentation af mission, visioner, mål og strategier
 • Interviews/workshops med forretningen
 • Forretningsmæssige trends
 • Tekniske trends
 • Budget og ressourcestyring
 • Lovgivning og Finanslov

Output
Der produceres ikke nødvendigvis nye visioner, mål og strateger i dette trin i forbindelse med EA og projektarbejde. Der vil ofte være tale om en konsolidering af det eksisterende grundlag, der udvikles i ledelsen / forretningen.

Output kan omfatte:

 • Vision – med fokus på det som arkitekuren skal hjælpe til at realisere, drivers
 • Mål – inklusiv målbilleder for arkitekturen
 • Strategier – og overordnede pejlemærker / roadmaps i forhold til arkitektur og løsninger

Disse kan gerne være ordnet i et målhierarki, som også kan kobles til understøttende principper og metrikker (KSF/KPI).

Metode
I denne aktivitet kommer input helt overvejende fra forretningssiden, men såvel EA-funktionen som løsningsprojekter skal tage bestik af de rammer og retningslinjer, som forretningsledelsen udstikker.

På løsningsniveau drejer det sig om at afklare hvilket overordnet grundlag der er for det specifikke projekt. På EA niveau drejer det sig om at skabe en overblik, som løbende skal anvendes og vedligeholdes, der løbende kan skabes den nødvendige tilpasning i EA arbejdet.

På EA niveau kunne en typisk tilgang være:

 • Indsamling af hvad der foreligger af strategiske forretningsplaner og andre strategiske dokumenter for organisationen.
 • Interviews med ledere fra de organisatoriske enheder der har ønsker til en EA – herunder deres holdning til de foreliggende strategi-dokumenter (meget i sådanne kan ofte være forældet), og indsamling af deres prioriteter.
 • Konsolidering af det modtagne input til et oplæg der bedst muligt afspejler den samlede organisations syn på vision, mål, strategier, mv.
 • Verifikation og justering af denne konsolidering, typisk gennem en workshop. Topledelsen bør være repræsenteret her, således at den konsensus der opnås afspejler et balanceret syn på forretningen, og dermed forankrer EA indsatsen.

Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er management konsulentvirksomhed: Der udvikles ikke nye mål og strategier, men de eksisterende konsolideres således, at der er et fælles referencepunkt.

Det er også vigtigt at indse, at man næppe skal forvente total enighed imellem forretningens beslutningstagere – det ligger i sagens natur, at de forskellige enheder tit vil have forskelligt fokus og prioriteter. Derfor kan det være relevant at lave en interessentanalyse i parallel med denne aktivitet.

Gode råd
Dette skal ikke være en alt for omfattende aktivitet – der er ikke tale om at lave nye strategier, men om at konsolidere det eksisterende. Det er imidlertid essentielt, at forretningssiden kan godtage den konsolidering, der er foretaget, og dermed er klar til at støtte at enterprise arkitekturen videreudvikles efter de udstukne retningslinier.

Målbilledet kan indeholde en højniveau beskrivelse af målarkitekturen. Målarkitekturen kan have forskelligt scope set i forhold til EA-perspektivet. Hvis der er tale om et scope der dækker et domæne med flere løsninger, er det ekstra vigtigt at være skarp på forskellen mellem den samlede målarkitektur for domænet og løsningsarkitektur for den enkelte løsning.

Leave a Comment