A4 Målinger

Formål
Formålet med denne aktivitet er at fastlægge og analysere kritiske succesfaktorer og målepunkter, der har afgørende betydning for at mål og strategier (herunder målarkitekturen) realiseres.

Input

Output
Metrikker (målepunkter), f.eks. i form af succesmål (KSF’er / kritiske succesfaktorer) eller nøgleindikatorer (KPI’er / Key Performance Indicators)

Metode
Metrikker kan på EA niveau være relateret til overordnet vision, mål og strategier.
I forhold til selve (enterprise) arkitekturen kan der udarbejdes særlige KSF’er og KPI’er tl brug for arkitekturgovernance. Altså måling af løsningers overholdelse af EA.

Metrikker på løsningsniveau kan både relatere til de overordnede visioner, mål og strategier og til projektspecifikke visioner, mål og strategier.

Kritiske succesfaktorer er forhold der skal være tilstede på en måde, så det så vidt muligt kan konstateres entydigt eller måles. KSF’er bruges til – på en målbar måde – at registrere om mål nås. Det kan fx være en dato en løsning er i luften, et mål for reduktion af klager, kroner sparet eller antal borgere, der har gennemført en selvbetjeningsproces.

Nøgleindikatorer er data – typisk tal – der giver et så entydigt billede som muligt om et givent forhold eller tilstand. Det kan tilsvarende være mængde fx målt i kroner sparet eller antal timer en server er nede.

Nøgleindikatorer kan typisk anvendes til at måle om en kritisk succesfaktor er tilsted og dermed om et mål er indfriet.

Gode råd
Sørg så vidt muligt at skabe et fælles regime for bruges af metrikker – både på tværs af organisationen og over tid. Sørg desuden for at få data registreret, så de kan anvendes aktivt til ledelsesinformation.
Business intelligence (BI) er vil fremover blive en vigtig aktivitet også i det offentlige, og derfor at muligeder for at opsamle data og analysere dem afgørende. det giver helt nye muligheder for måling og analyse.

Leave a Comment